Παράταση Θεώρησης Επαγγελματικών Αδειών

άρθρο 145,.Ν4887/2022

Άρθρο 145

Θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων

1.Για τις επαγγελματικές άδειες που έχουν εκδοθεί, αντικατασταθεί ή θεωρηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με το π.δ. 112/2012 (A’197) για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) για τον χειρισμό μηχανημάτων έργου, το π.δ. 114/2012“>114/2012 (Α’199) για τις εγκαταστάσεις καύσης, το π.δ. 115/2012 (Α’200) για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, το π.δ. 1/2013 (Α’3) για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, καθώς και τις άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 511/1977 (Α’162) και εμπίπτουν στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του π.δ. 114/2012“>114/2012, η προθεσμία θεώρησής τους, μετά την παρέλευση οκτώ (8) ετών, παρατείνεται κατά δύο (2) έτη.

2.Στις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αντικατασταθεί βάσει του π.δ. 108/2013 (Α’141) για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, η προθεσμία απόδειξης της άσκησης του ελαχίστου ορίου επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την παρέλευση οκτώ (8) ετών, παρατείνεται κατά δύο (2) έτη.

Κατεβάστε την απόφαση εδώ